První zkušební lokomotiva s fázovým měničem

zkusebni-2.jpg (43451 bytes)

Souprava tažená rekonstruovanou lokomotivou během zkušební jízdy

montaz.jpg (71347 bytes)

Lokomotiva s fázovým měničem během montáže. Uprostřed trakční motor, napravo fázový měnič.

phexch.jpg (65376 bytes)

Fázový měnič

V40 016 - rychlíková lokomotiva s fázovým měničem

v60003_2.jpg (126455 bytes)

V60 003 - nákladní lokomotiva s fázovým měničem

MAV_V55.jpg (58965 bytes)

V55 - poslední typ lokomotivy s fázovým měničem

70 let 50Hz trakčního systému.

Autor: Gyula Sitkei
Pramen: http://www.mee.hu/06etech/2003/2003_03/pdf/06.hetven_eves01.pdf
http://www.mee.hu/06etech/2003/2003_03/pdf/07.hetven_eves02.pdf

Úspěšné působní Kálmána Kandó a dalších specialistů v Itálii přerušila 1.světová válka. Kandó, který se vrátil do Maďarska, se v roce 1916 v hodnosti poručíka stal referentem pro zásobování železnic uhlím na vídeňském ministerstvu války. Když se seznámil ze skutečně obtížnou situací v zásobování uhlím, opětovně vznáší návrh z roku 1900 na elektrifikaci železnic.Poukázal na to, že hospodářskou situaci v rámci šetření energiemi lze řešit elektrifikací železnic. K dosažení tohoto cíle je třeba použít takový systém, ve kterém se jednofázový proud o frekvenci 50Hz přímo používá v lokomotivách takovým způsobem, aby šlo využít nejjednodušší třífazový trakční motor. Tak pro přivedení elektrického proudu je nutné vybudovat pouze trolejové vedení a nevyžadují se zvláštní elektrárny anebo drahé měnírny.

Na základě této studie zařídily MÁV a Ganz jeho uvolnění z vojenské služby s tím, že opět vstoupí do služeb závodu Ganz. Tam se stal v Ganz Danubius nejdříve technickým a posléze generálním ředitelem. Nezávisle na tom ihned započal s rozpracováním základních principů nového, 50 Hz trakčního systému. Po roce 1922 odstoupil z funkce generálního ředitele a pro Ganz pracoval nadále jako poradce a věnoval se výlučně projektování elektrických lokomotiv a řízení oddělení montáže lokomotiv.

Současně s vypracováním principů vytvořil lokomotivu s fázovým měničem, aby dokázal, že lze vyrobit kvalitní lokomotivu pro proud o průmyslovém kmitočtu (50 Hz). Výroba zkušební lokomotivy započala v roce 1919, ale kvůli hospodářským a politickým těžkostem, které byly důsledkem prohrané války, započal zkušební provoz v úseku Budapest Nyugati pályaudvar - Dunakeszi (Alag) až v roce 1923. Proud o napětí 15kV a 50Hz byl měněn ve speciálním elektrickém zařízení, které bylo nazváno fázový měnič, na třífázový proud o napětí 350 - 650V, který poháněl dva trakční motory. 4 rychlostní stupně se nastavovaly seriovým nebo paralelním zapojením, rozběh a zrychlování se dělo za pomoci kapalinového odporu. Motory poháněly dvojkolí pomocí ojnic a spojnic. Dúkladný tříletý zkušební provoz prokázal správnost koncepce, ale na základě zkušeností lokomotivu přepracovali a jednotlivé prvky sestavy vylepšili. Beze změny zůstali pouze podvozek a běžné součásti. Konstrukční a výrobní práce na rekonstrukci řídil Béla Manndorf, montáž Ákos Perczel. První z nich též vedl zkoušky. 

V roce 1928 pokračoval zkušební provoz rekonstruované lokomotivy, v průběhu kterého došlo zvláštní hrou osudu k jejímu účinkování v provozu podle pravidelného jízdního řádu. 6.listopadu 1928 ve večerních hodinách vykolejila v Alagu parní lokomotiva osobního vlaku. Protože nebylo jiné řešení, zkušební elektrická lokomotiva odtáhla vlak na Nyugati pályaudvar. Snad sám všemocný chtěl odměnit Kandó-a, když věděl, že se dokončení díla nedočká.

Rekonstruovaná lokomotiva ze všech hledisek prokázala, že systém Kandó je vhodný pro provoz na velké železnici. Na základě zkušebního provozu MÁV se rozhodly pro elektrifikaci hlavní tratě Budapešť - Hegyeshalom (Heděšhalom). Rozhodnutí více než zřejmě ovlinil též fakt, že trať spojovala Budapešť s Vídní a tak i se západní Evropou a proto se považuje za nejdůležitější železniční spojení. 

Pro elektrifikaci navrhnul Kandó 2 typy lokomotiv, které měly shodné elektrické vybavení, pouze části pojezdu byly změněny kvůli jiným rozměrům hnacích kol nákladních lokomotiv.

V případě elektrifikace Valtelliny byl klíčem k úspěchu indukční motor, v případě 50Hz systému hrál podobnou úlohu fázový měnič. V tomto zvláštním zařízení spojil dohromady jednofázový transformátor, jednofázový synchronní motor a více fázový generátor. Měnil proud o 16kV/50Hz na vícefázový proud o nízkém napětí pro indukční motor. Konečná konstrukce byla čtyřpólová, s rotorem zprostředkovaně chlazeným vodou. Stator byl v olejové lázni, oddělený bakelitovým válcem od rotoru. Sekundární vinutí rotoru dodávalo tří-, čtyř- nebo šestifázový proud o volitelném napětí v rozmezí 850 - 1300V při stálém účinníku primárního vinutí. Dvoufázový indukční motor s kotvou nakrátko, nutný k rozběhu zařízení a budič tvořily součást fázového měniče. Jediný vícefázový asynchronní motor se sběrnými kroužky, o váze více než 18 tun, poháněl dvojkolí pomocí ojnic a spojnic. Na rotoru elektromotoru byla 2 nezávislá vinutí, vinutí statoru se 48 vývody bylo připojeno na vodní odpor řízený měřičem výkonu. Lokomotivy měly 4 synchronní rychlostní stupně: 24,2; 50; 75 a 100km/h. Elektrárna v Bánhidě, která byla dokončena v roce 1930, spolu s jinými zajišťovala elektrickou energii pro 190km dlouhou trat Budapešť - Hegyeshalom skrze transformátorové stanice v Torbágyi, Bánhidě, Nagyszentjános a Horvátkimle připojené na 110kV dálkové vedení Budapešť - Bánhida - Horvátkimle. Aby došlo k rovnoměrnému rozdělení jednofázové zátěže v třífázovém systému, trolejové vedení bylo rozděleno do 4 vzájemně izolovaných úseků, odděleně napájených. Dvě stanice byly připojeny na jednu fázi, zbylé dvě na dvě další fáze.

Vytvoření fázového měniče neúnavně podporoval László Verebél, který v roce 1919 jako vedoucí oddělení elektrifikace MÁV v hodnocení studie všemi silami podpořil Kandó-ovu představu. Později aktivně vystupoval při přípravě smlouvy o zahraniční půjčce potřebné k realizaci, při výstavbě elektrárny v Bánhidě a při výstavbě trolejového vedení. 

Stále se stupňující napětí v práci, rodinná tragédie a v neposlední řadě průtahy kolem půjčky na uskutečnění jeho stěžejního životního díla - fázového měniče - dohromady podlomili Kandó-ovo zdraví a tak 13.ledna 1931 nečekaně zesnul bez toho, aniž by se dočkal konečného provedení systému.

Sériově vyráběné fázové měniče se zhotovovaly podle modifikací, které navrhnul Bláthy. První rychlíková lokomotiva s řadovým číslem V40 001, nesoucí jméno Kálmán Kandó, byla dokončena v dubnu 1932 a prodělala zkušební jízdu na alagské (dunakeszi-ské) zkušební trati. V červnu umožnil postup výstavby trolejového vedení provedení zkoušek také v úseku Bánhida - Almásfüzitö, na kterých řídil lokomotivu sám László Verebél. 17. srpna došlo k technicko-policejní zkoušce. Následně, 12. září začal pravidelný provoz v úseku Budapešť - Komárom. Za dva roky byl elektrický provoz podle jízdního řádu rozšířen do Hegyeshalom. Následně v létech 1932 - 1967 sloužilo 32 lokomotiv s fázovým měničem Kandó na hegyeshalom-ské trati MÁV, dokazujíc, že systém s fázovým měničem bez pochybností uskutečnil spolupráci železničního provozu a všeobecné rozvodné sítě. Vedle organického připojení zajišťuje hospodárnost, což v případě země chudé na přírodní zdroje - jakou je též Maďarsko - je jediným správným řešením elektrifikace.

Změny provozních podmínek během desetiletí následujícím po uvedení prvních lokomotiv s fázovým měničem do provozu vyžadovaly vývoj dalších typů. V roce 1943 vyrobil maďarský průmysl 2 pokusné lokomotivy s větším výkonem, ale stále s fázovým měničem a které namísto pohonu dvojkolí tyčovím měly přímo na nápravách indukční motory s kotvou nakrátko. Volba rychlosti se děla prostřednictvím změny frekvence, proto byl použit na fázovém měniči mechanicky nezávislý frekvenční měnič. Podle návrhu Ferencze Ratkovszkého byly zhotoveny lokomotivy "Radony" (Radoň) o váze 144 tun, maximální rychlosti 125km/h, které pracovaly se souvislou změnou frekvence a rychlosti. Kvůli válečným událostem se nepodařilo zkoušky dokončit, avšak prokázala se správnost a použitelnost principu frekvenčního měniče. Lokomotivy sice padly za oběť válečným událostem, ale zkušenosti z krátkého zkušebního provozu bylo možné využít při dalším vývoji.

Na koci 40-tých let Ganz a MÁVAG vyvinuly novou lokomotivu s fázovým a frekvenčním měničem. V lokomotivách systému Ganz-Kandó byly použity fázové měniče stejného typu jako byly původní Kandó-ovy, ale s větším výkonem. Trakční motory byly třífazové indukční se sběrnými kroužky. Regulace rychlosti se uskutečňovala pomocí frekvenčního měniče, ale změna frekvence neprobíhala plynule, ale stupňovitě. Fazový a frekvenční měnič byl sestaven jako jeden indukční stroj se sběrnými kroužky. Primární část napájel fázový měnič 50Hz proudem, sekundární točivý systém napájel trakční motory třífázovým proudem s proměnnou frekvencí. Změna frekvence se děla změnou pólů a řízením magnetického pole frekvenčního měniče. Těchto lokomotiv s výkonem 2360kW a max. rychlostí 125 km/h se vyrobilo pouze 12 kusů. Jednak kvůli chabé technologické kázni byla provozní spolehlivost neuspokojivá, jednak zahraniční vývoj ukázal tuto konstrukci jako překonanou. Tak tyto stroje ukončily výrobu lokomotiv s Kandó-ovým fázovým měničem. Rozvoj 50Hz trakce se ubíral ve druhé polovině 20. století jinými cestami.

 

Kandó, 50Hz  DC vs. AC  Valtellina  50Hz u MÁV  V40  V60  V55  Historie  Odkazy